Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ

  25/11/2016

Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn xin trân trọng thông báo:

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ

 

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 09 năm 2009

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ

Kính gửi: Uỷ ban chứng khoán Nhà nước

                      Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Căn cứ Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Thông tư số 18/2007/TT-BTC ngày 13/3/2007 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn mua, bán lại cổ phiếu của Công ty đại chúng;

Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn báo cáo UBCKNN và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về kết quả giao dịch cổ phiếu quỹ của Công ty với các nội dung như sau:

1. Mục đích bán cổ phiếu: Bổ sung vốn kinh doanh

2. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 48.628 cổ phiếu

3. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 48.628 cổ phiếu

4. Số lượng cổ phiếu đã bán: 48.628 cổ phiếu

5. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi bán: 0                 

6. Thời gian thực hiện giao dịch: 13/07/2009 đến 25/09/2009

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi
- Lưu VP

 

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tin tức mới

Xem tất cả