Thông báo về việc thanh toán cổ tức

  25/11/2016

Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn xin trân trọng thông báo:

Thanh toán cổ tức năm 2007 và tạm ứng cổ tức 06 tháng đầu năm 2008

- Tên TCPH: Công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn

- Trụ sở chính: Đình Bảng - Từ Sơn - Bắc Ninh

- Điện thoại: (84-241) 831 642              Fax: (84-241) 831 210

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn

- Mã chứng khoán: VTS

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đồng

- Ngày đăng ký cuối cùng: 31/07/2008

- Lý do và mục đích:

1. Thanh toán cổ tức năm 2007 bằng cổ phiếu;

2. Tạm ứng cổ tức 6 tháng đầunăm 2008 bằng tiền mặt.

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Thanh toán cổ tức năm 2007 bằng cổ phiếu: 17% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần được nhận 17 cổ phiếu mới, số lượng cổ phần được nhận được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phần lẻ phát sinh (phần thập phân, nếu có) Công ty sẽ trả bằng tiền, đồng thời Công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ với giá 10.000 đồng/CP).

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A đang sở hữu 140 cổ phần sẽ được nhận 23 cổ phần mới và 8.000 đồng.

+ Tạm ứng cổ tức 6T/2008 bằng tiền mặt: 23% (01 cổ phần được nhận 2.300 đồng)

- Thời gian thực hiện: 29/8/2008

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu nhận cổ tức tại TVLK nơi mở tài khoản.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu nhận cổ tức tại Trụ sở chính CTCP Viglacera Từ Sơn – Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh (mang theo CMND, sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và giấy uỷ quyền hợp pháp, nếu có).

TTLKCK tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán VTS ngày 30/07, 31/07 và 01/08/2008

Tin tức mới

Xem tất cả