Thông báo số 70/TB-VSD ngày 06/01/2023 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

  11/01/2023

Công ty cổ phần Gạch ngói Từ Sơn xin trân trọng công bố:

- Thông báo số 70/TB-VSD ngày 06/01/2023 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

 

Tải về:       +   TB_VSD

Tin tức mới

Xem tất cả