Báo cáo tài chính năm 2008

  25/11/2016

Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn xin trân trọng công bố:

Báo cáo tài chính năm 2008

1. Doanh thu: 60.207.489.484 đồng, bằng 145,07% so với năm 2007

2. Lợi nhuận trước thuế: 18.986.564.124 đồng, bằng 577,53% so với năm 2007 và đạt 219,62% kế hoạch năm 2008

Tin tức mới

Xem tất cả