Báo cáo tài chính Quý I/2009

  25/11/2016

Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn xin trân trọng công bố:

Báo cáo tài chính Quý I/2009

Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn thông báo về kết quả kinh doanh Quý I/2009 đã được công ty kiểm toán soát xét với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Doanh thu: 15.821 triệu đồng, bằng 88,73% so với cùng kỳ năm 2008.

2. Lợi nhuận trước thuế Quý I/2009 của Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn đạt 3.827 triệu đồng, bằng 114,89% so với cùng kỳ năm 2008.

3. Thu nhập trên cổ phiếu: 2.697,12 đồng/cp, bằng 104,5% so với cùng kỳ năm 2008.

 

BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ I/2009

ĐVT: đồng

TT

 Chỉ tiêu

Kỳ báo cáo

 (Quý I/2009)

Luỹ kế

2009

1

DT bán hàng và cung cấp  DV

15.820.895.907

15.820.895.907

2

Các khoản giảm trừ doanh thu

 

 

3

DTT về BH và cung cấp DV

15.820.895.907

15.820.895.907

4

Giá vốn hàng bán

9.554.256.473

9.554.256.473

5

LN gộp về BH và cung cấp DV

6.266.639.434

6.266.639.434

6

Doanh thu hoạt động tài chính

122.991.201

122.991.201

7

Chi phí tài chính

61.018.441

61.018.441

8

Chi phí bán hàng

809.115.318

809.115.318

9

Chi phí quản lý doanh nghiệp

1.709.444.314

1.709.444.314

10

LN thuần từ hoạt động KD

3.810.052.562

3.810.052.562

11

Thu nhập khác

17.071.055

17.071.055

12

Chi phí khác

 

 

13

Lợi nhuận khác

17.071.055

17.071.055

14

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

3.827.123.617

3.827.123.617

15

Thuế thu nhập doanh nghiệp

477.765.452

477.765.452

16

LN sau thuế thu nhập DN

3.349.358.165

3.349.358.165

17

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

2.697,12

2.697,12

 

Báo cáo tài chính tóm tắt Quý I/2009: Tải về tại đây

Báo cáo soát xét của Công ty kiểm toán: Tải về tại đây

Tin tức mới

Xem tất cả