Ý kiến của UBCKNN về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức của CTCP Viglacera Từ Sơn

  25/11/2016

Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn xin trân trọng thông báo:

Ý kiến của UBCKNN về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức của CTCP Viglacera Từ Sơn

     Sau khi xem xét tài liệu về phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn, ngày 9/7/2008, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra Công văn số 1367/UBCK-QLPH không phản đối việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty. Để thực hiện đợt phát hành, UBCKNN lưu ý Công ty như sau:

- Liên hệ với Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán để xác định ngày chốt danh sách cổ đông được nhận cổ tức;

- Gửi Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tài liệu phát hành, đồng thời công bố thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng tối thiểu 10 ngày trước khi thực hiện việc phát hành. Tài liệu phát hành nêu trên bao gồm:

+ Nghị quyết ĐHCĐ thông qua việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu;

+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2007.

- Trong vòng 10 ngày sau khi hoàn thành đợt phát hành, Công ty cần báo cáo UBCKNN về kết quả đợt phát hành;

- Đồng thời, đề nghị Công ty có phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình phân phối cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu phù hợp với quy định hiện hành.

(UBCKNN)

Tin tức mới

Xem tất cả