CBTT Ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ năm 2024

  18/12/2023

Công ty cổ phần Gạch ngói Từ Sơn xin trân trọng công bố:

- Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2024

 

Tải về:       +   CBTT- TB đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ năm 2024

Tin tức mới

Xem tất cả