Lập danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2009 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2008

  25/11/2016

Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn xin trân trọng thông báo:

Lập danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2009 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2008

1. Tổ chức đăng ký giao dịch: Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn 

- Trụ sở chính: Đình Bảng - Từ Sơn - Bắc Ninh

- Điện thoại    : (84.241) 831.642    *    Fax: (84.241) 831.210 

2. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn 

3. Mã chứng khoán: VTS  

4. Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

5. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông 

6. Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 16 tháng 02 năm 2009

7. Mục đích:

7.1 Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2008 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 50% (5.000 đồng/CP) 

- Thời gian thực hiện: ngày 16 tháng 4 năm 2009

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký - nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính CTCP Viglacera Từ Sơn; Đình Bảng - Từ  Sơn - Bắc  Ninh (mang theo CMND, sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và giấy uỷ quyền hợp pháp)

7.2. Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009

- Thời gian Đại  hội: 09 giờ 00 ngày 28 tháng 3 năm 2009

- Địa điểm: Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn Phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phần - 01 quyền bỏ phiếu

Tin tức mới

Xem tất cả