Kết quả đại hội cổ đông thường niên lần thứ 2 năm 2008

  24/11/2016

Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn xin trân trọng thông báo:

Kết quả đại hội cổ đông thường niên lần thứ 2 năm 2008

Thực hiện văn bản số 157/HĐQT ngày 16/4/2008 của Hội đồng quản trị v/v Đại hội cổ đông thường niên lần thứ hai năm 2008, Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn đã tổ chức Đại hội vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 04/5/2008 tại Nhà máy Từ Sơn - CTCP Viglacera Từ Sơn.

Số lượng cổ đông (đại diện cổ đông) đến dự Đại hội (tính đến 09 giờ 30 phút ngày 04/5/2008) là 80 người, đại diện cho 488.910 cổ phần, chiếm 44,% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong khi, Điều 102 Luật Doanh nghiệp và Điều 18 Điều lệ Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn quy định: “Cuộc họp Đại hội cổ đông lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết”.

Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty đã tuyên bố Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 không đủ điều kiện để tiến hành và tổ chức lần thứ ba vào ngày 24/5/2008.

Tin tức mới

Xem tất cả