Kết quả đại hội cổ đông thường niên năm 2009

  25/11/2016

Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn xin trân trọng thông báo:

Kết quả đại hội cổ đông thường niên năm 2009

     Thực hiện văn bản số 114/HĐQT ngày 10/03/2009 của Hội đồng quản trị v/v Đại hội cổ đông thường niên 2009, Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn đã tổ chức Đại hội vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 28/03/2009 tại Nhà máy Từ Sơn - CTCP Viglacera Từ Sơn.

Cổ đông (đại diện cổ đông) đến dự Đại hội (tính đến 09 giờ 30 phút ngày 28/03/2009) đại diện cho 660.476 cổ phần, đạt 53,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong khi, Điều 102 Luật Doanh nghiệp và Điều 18 Điều lệ Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn quy định: “Cuộc họp Đại hội cổ đông lần thứ nhất chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết”.

     Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty đã tuyên bố Đại hội cổ đông thường niên 2009 không đủ điều kiện để tiến hành và tổ chức lần thứ hai vào hồi 09 giờ 30 phút ngày 27/04/2009

Tin tức mới

Xem tất cả