Thông báo về việc thay đổi Kế toán trưởng

  25/11/2016

Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn xin trân trọng thông báo:

Thay đổi Kế toán trưởng

- Căn cứ Luật Chứng khoán và Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ v/v quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ tài chính v/v hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

- Căn cứ Quyết định số 427/CT-TCHC ngày 06/10/2008 của Giám đốc Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn v/v nghỉ việc để hưởng chế độ BHXH;

Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn xin thông báo:

- Bà Doãn Thị Chung, sinh ngày 25/12/1953

- Chức vụ hiện nay: Kế toán trưởng CTCP Viglacera Từ Sơn

Thôi giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty để nghỉ hưu kể từ ngày 01/01/2009.

Tin tức mới

Xem tất cả