Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2009

  25/11/2016

Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn xin trân trọng thông báo:

Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2009

1. Thời gian: 9 giờ 00 phút ngày 28/3/2009

2. Địa điểm: Nhà máy Từ Sơn - Công ty CP Viglacera Từ Sơn, Đình Bảng - Từ Sơn - Bắc Ninh

3. Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phần  - 01 phiếu biểu quyết

4. Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt danh sách vào ngày 19/02/2009.

5. Nội dung:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị

- Báo cáo của Ban kiểm soát

- Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung sau: Tải về tại đây 

Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo giấy tờ sau:

1. Giấy CMND hoặc Hộ chiếu 

2. Giấy ủy quyền theo mẫu (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội): Tải về tại đây 

Danh sách thành viên HĐQT, BKS đồng ý nhận ủy quyền tham dự ĐHCĐ thường niên 2009 

Để phục vụ cho công tác tổ chức Đại hội cổ đông được chu đáo, Công ty đề nghị Cổ đông đăng ký tham dự trước 16 giờ ngày 27/03/2009 với thư ký công ty: Ông Nguyễn Văn Hiếu

Điện thoại: 02413.841.972   *   Fax: 02413.831 210  *   Email: hieu@vtsc.vn

Tin tức mới

Xem tất cả